Beraadslagingen

Filter

Vergaderingen


Type


2098 resultaten

Beraadslaging 23/154 van 04-07-2023

Uitwisseling van persoonsgegevens tussen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de tewerkstelling “artikel 60, § 7” voor het vaststellen van het aantal arbeidsdagen die de betrokkene nodig heeft om recht op werkloosheidsuitkeringen te hebben (toepassing U_Benefit)

Beraadslaging 23/152 van 04-07-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid in het kader van het project Working In The Arts (WITA)

Beraadslaging 23/150 van 04-07-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Federale Pensioendienst aan het agentschap Wonen in Vlaanderen en de woonmaatschappijen met het oog op de vaststelling van de woonbehoeftigheid en, ten aanzien van de sociale huurders, de berekening van de huurprijs en de controle van de inschrijving als werkzoekende

Beraadslaging 23/148 van 04-07-2023

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en het Centrum voor Sociologisch Onderzoek voor het ontwikkelen van indicatoren over uitkeringsontvangers

Beraadslaging 23/146 van 04-07-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in het kader van de uitwisseling van persoonsgegevens over de gezondheid via het Vitalink-platform

Beraadslaging 23/144 van 04-07-2023

Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot diverse statuten door het departement Huisvesting van de Waalse overheidsdienst Ruimtelijke Ordening, Wonen, Erfgoed en Energie (project GSS) --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 23/074 van 04-07-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Waalse kinderbijslagfondsen aan het Département du Logement van de Waalse overheidsdienst Territoire, Logement, Patrimoine, Energie voor het bepalen van de toe te kennen huurtoelage en energiepremie --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 22/172 van 04-07-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan het departement Werk en Sociale Economie (DWSE) en de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) met het oog op de toekenning van de jobbonus

Beraadslaging 18/046 van 04-07-2023

Online raadpleging van authentieke bronnen door instanties die aanvullende rechten toekennen in het kader van het project “geharmoniseerde sociale statuten”

Beraadslaging 23/138 van 06-06-2023

Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot diverse statuten door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit in het kader van de toekenning van verminderingen op de onroerende voorheffing (project GSS).

Beraadslaging 23/130 van 06-06-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Kunstwerkcommissie aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de uitbetalingsinstellingen, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen in het kader van de uitoefening van hun wettelijke opdrachten

Beraadslaging 23/126 van 06-06-2023

Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het statuut van rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming door de MIVB voor de toekenning van een tariefvermindering of een gratis abonnement (project “GSS”)

Beraadslaging 23/124 van 06-06-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid in het kader van het project “Working in the arts” (WITA)

Beraadslaging 23/120 van 06-06-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Polder van het Land van Waas en bepaalde wateringen met het oog op het optimaliseren van de invordering van de belastingen.

Beraadslaging 23/116 van 06-06-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Direction des Licences d’armes van de Waalse overheidsdienst Economie, emploi et Recherche (SPW EER) in het kader van het beheer van de dossiers inzake wapenvergunningen (invoer, uitvoer, overdracht voor tweeërlei gebruik), attesten en embargo's

--- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 23/022 van 06-06-2023

Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot diverse statuten door de Waalse overheidsdienst Financiën in het kader van de toekenning van verminderingen van de onroerende voorheffing (project GSS)

--- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 20/260 van 06-06-2023

Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het statuut van persoon met een handicap door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) in het kader van het automatiseringsproject van de afgifte en de verlenging van de kosteloze kaart begeleider

Beraadslaging 19/022 van 06-06-2023

Mededeling van persoonsgegevens inzake de sociale schulden van werkgevers door de Rijksdienst voor Sociale zekerheid aan kredietverleners voor het sluiten en beheren van kredietovereenkomsten en voor het controleren van hun eigen agenten

Beraadslaging 13/010 van 06-06-2023

Creatie van de gegevensbank “aanvullende pensioenen” en mededeling van gegevens door SIGEDIS aan diverse instanties

Beraadslaging 11/035 van 06-06-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, en de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid aan de MIVB

Beraadslaging 05/050 van 06-06-2023

Mededeling van persoonsgegevens uit het Algemeen Repertorium van de Zelfstandigen (ARZA) van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen aan bepaalde instellingen van sociale zekerheid

Beraadslaging 23/114 van 12-05-2023

Mededeling van informatie door diverse actoren van de sociale sector aan het steunpunt werk van de ku leuven voor het opstellen van de vlaamse arbeidsrekening

Beraadslaging 23/110 van 02-05-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het « Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles » in het kader van de opvolging en het beheer van infectieziekten. --- Document enkel beschikbaar in het Frans (.pdf)

Beraadslaging 23/108 van 02-05-2023

Toegang van de Waalse overheidsdienst Mobiliteit en Infrastructuur tot de Kruispuntbankregisters in het kader van de controle, de opsporing van administratieve en strafrechtelijke overtredingen en het beheer van de administratieve geldboeten en sancties op het vlak van verkeersveiligheid, openbare werken, vervoer, beheer van het openbaar domein, binnenscheepvaart en bepaalde milieu-overtredingen. --- Document enkel beschikbaar in het Frans (.pdf)

Beraadslaging 23/106 van 02-05-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de FOREM aan InterUI en aan de OCMW’s met het oog op de bezoldiging van de PWA-werknemers voor de prestaties verricht bij een PWA-gebruiker. --- Document enkel beschikbaar in het Frans (.pdf)