Overzicht

FAQ

Toegang tot het netwerk en tot de gegevens

Kan ik aan de KSZ een overzicht vragen van de persoonsgegevens die mij betreffen?

De Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (kortweg de Algemene Verordening Gegevensbescherming) geeft u het recht om aan de KSZ een overzicht te vragen van de persoonsgegevens die zij eventueel over u verwerkt. Het kan daarbij gaan om twee verschillende soorten verwerkingen van persoonsgegevens: hetzij de verwerking van de lijst van de betrokken actoren die een dossier over u bijhouden (zie de vraag “Houdt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid persoonsgegevens over mij bij en kan ik die inzien?”), hetzij de verwerking van uw identificatiepersoonsgegevens in de Kruispuntbankregisters (zie de vraag “Kan de KSZ mij de lijst met actoren in de sociale sector meedelen die mijn gegevens hebben geraadpleegd in het Rijksregister?”).

De lijst van de actoren die een dossier over u bijhouden wordt door de KSZ uitsluitend gebruikt om de persoonsgegevensstromen waarbij die actoren betrokken zijn op een correcte wijze te laten plaatsvinden. Per actor die een dossier over u bijhoudt, verwerkt de KSZ de toepasselijke hoedanigheid die aan u werd toegekend en de periode van het bijhouden van uw dossier. Die elementen worden doorgaans enkel door de KSZ zelf gebruikt maar worden uitzonderlijk ook meegedeeld aan daartoe uitdrukkelijk gemachtigde organisaties. Deze persoonsgegevens worden aan de KSZ meegedeeld door de betrokken actoren en worden bijgehouden zolang dat noodzakelijk is voor de toepassing van de sociale zekerheid en de uitwisselingen van persoonsgegevens die daartoe dienstig zijn.

De KSZ houdt uw identificatiepersoonsgegevens bij in de Kruispuntbankregisters voor zover ze niet zijn opgenomen in het Rijksregister of niet langer worden geactualiseerd in het Rijksregister. Ze worden aan diverse (gemachtigde) organisaties ter beschikking gesteld, uitsluitend opdat die u eenduidig zouden kunnen identificeren bij het uitvoeren van hun opdrachten. Het gaat maximaal om het KSZ-nummer, de naam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats, het geslacht, de nationaliteit, de hoofdverblijfplaats, de overlijdensdatum, de overlijdensplaats en de burgerlijke staat. Deze persoonsgegevens worden ingezameld door de betrokken actoren en worden bijgehouden zolang minstens één (gemachtigde) organisatie ze nodig heeft om u eenduidig te identificeren.

Voor zover dit niet in strijd is met een wettelijke verplichting / het algemeen belang, heeft u het recht om de KSZ te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren alsook het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken of een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming.

Indien u meer wenst te weten over ons persoonsgegevensbeheer, raadpleeg onze Privacy Notice.

Houdt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid persoonsgegevens over mij bij en kan ik die inzien?

De KSZ is geen centrale gegevensbank waar omvangrijke hoeveelheden gegevens over de burgers worden bijgehouden. Ze is enkel een verkeersregelaar die op het kruispunt – vandaar de naam – van alle gegevensstromen tussen de instellingen van sociale zekerheid, die stromen in goede banen leidt. De KSZ houdt daarom onder andere verwijzingen naar gegevens bij.

Samengevat weet de KSZ per persoon bij welke actoren (sociale sector) deze persoon een dossier heeft, in welke hoedanigheid hij bij die actor is gekend en voor welke periode hij is (of was) gekend bij die actor (begindatum en in voorkomend geval einddatum). Onder hoedanigheid moet worden verstaan het soort dossier dat een actor in de sociale sector voor een bepaalde persoon bijhoudt.

Indien u wenst te beschikken over een actuele lijst van de actoren (sociale sector) die een dossier over u beheren, moet u zich schriftelijk of per mail wenden tot de DPO van de KSZ. Bij uw verzoek moet u een kopie/scan van uw identiteitskaart voegen (de KSZ kan u op die manier met zekerheid identificeren). De KSZ zal het antwoord per eBox opsturen.

Onze contactgegevens:
DPO - Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Willebroekkai 38 te 1000 Brussel.
of per mail naar 
dpo@ksz-bcss.fgov.be 

Indien u meer wenst te weten over ons persoonsgegevensbeheer, raadpleeg onze Privacy Notice

Kan KSZ mij de lijst met actoren in de sociale sector meedelen die mijn gegevens hebben geraadpleegd in het Rijksregister?

Ja, de KSZ mag de lijst met die actoren (sociale sector) meedelen:

 1. nadat ze een kopie van de identiteitskaart van de verzoeker heeft ontvangen (de KSZ kan op die manier de verzoeker met zekerheid identificeren)
 2. voor een periode die maximaal 6 maanden teruggaat in de tijd of voor welbepaalde data (in de afgelopen 6 maanden) die u ons heeft meegedeeld

Het is mogelijk dat uw verzoek gebeurt nadat u de toepassing van het Rijksregister "Mijn dossier" heeft gebruikt die met de elektronische identiteitskaart toegankelijk is en die u de mogelijkheid biedt om na te gaan wie uw gegevens in de afgelopen 6 maanden heeft geraadpleegd.
Indien uw verzoek in deze context plaatsvindt, vindt u hierna reeds een paar bijkomende inlichtingen.

Wanneer de gegevens door de sociale sector worden geraadpleegd, wordt de naam van de KSZ (transactiecode 25) vermeld omdat het Rijksregister de verzoekende actor van de sociale sector niet mag kennen.

U heeft misschien vastgesteld dat de raadpleging van uw gegevens 's nachts, tijdens het weekend of op een feestdag heeft plaatsgevonden.
Dit is niet abnormaal omdat de raadplegingen niet noodzakelijk door natuurlijke personen worden verricht. Wanneer een grote hoeveelheid gegevens moet worden gescreend, worden de verzoeken door middel van elektronische bestanden verricht. Deze bestanden 'verbruiken' veel, hierdoor zou het netwerk overbelast kunnen raken. Daarom worden ze tijdens de daluren ('s nachts, tijdens het weekend en op feestdagen) uitgevoerd.

Indien u wenst dat de KSZ opzoekingen verricht om meer bepaald te achterhalen welke actor(en) in de sociale sector uw gegevens heeft (hebben) geraadpleegd in het Rijksregister in de afgelopen 6 maanden, moet u de volgende procedure volgen.

U moet uw verzoek per mail overmaken aan de DPO van de KSZ. Bij uw verzoek moet u een kopie/scan van uw identiteitskaart voegen (de KSZ kan u op die manier met zekerheid identificeren). De KSZ zal het antwoord per eBox opsturen.

Om onze opzoekingen te vergemakkelijken, gelieve een tekstuele lijst toe te voegen van de concrete consultaties die u via de toepassing "Mijn dossier" ontvangt. Op die manier kunnen we het tijdstip (dag en uur) van raadpleging achterhalen.

Onze contactgegevens:
DPO - KSZ

dpo@ksz-bcss.fgov.be

Hebben de diensten van de Gewesten en Gemeenschappen toegang tot het netwerk?

Ja. De uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten, openbare instellingen en meewerkende instellingen van privaatrecht van de Gemeenschappen en Gewesten wordt onder meer geregeld door het koninklijk besluit van 16 januari 2002.

Het verzoek om deel uit te maken van het netwerk moet worden ingediend bij de voorzitter van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het moet ten minste volgende elementen bevatten (artikel 4):

 • een duidelijke beschrijving van de aanvragende overheidsdienst of openbare instelling, indien mogelijk met vermelding van de wettelijke en reglementaire opdrachten,
 • een aanduiding dat de aanvragende overheidsdienst of openbare instelling gemachtigd is om het Rijksregister van de natuurlijke personen te raadplegen en het rijksregisternummer te gebruiken,
 • de identiteit van de persoon die zal worden aangeduid als Functionaris voor gegevensbescherming,
 • de identiteit van de persoon die zal worden aangeduid als verantwoordelijke beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg (enkel indien de aanvragende overheidsdienst of openbare instelling persoonsgegevens betreffende de gezondheid verwerkt).

Het verzoek wordt door het Beheerscomité overgemaakt aan het Informatieveiligheidscomité, dat een advies verstrekt. Pas daarna kan het Beheerscomité beslissen over het al dan niet inwilligen van het verzoek.

Indien het verzoek wordt ingewilligd, houdt dat in dat bepaalde artikelen uit de wet van 15 januari 1990 van toepassing worden op de betrokken overheidsdienst of openbare instelling (zie artikel 3 van het koninklijk besluit). 

Welke diensten worden via de KSZ aangeboden aan de instellingen die geen instellingen van sociale zekerheid zijn?

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid biedt drie soorten diensten aan:

 • prestaties van het personeel,
 • ontwikkelingen op maat,
 • de uitwisseling van functionele berichten.

Voor de instellingen die geen instellingen van sociale zekerheid zijn, worden deze drie soorten diensten gefactureerd volgens duidelijke regels en principes die beschreven zijn in het document "Nota met betrekking tot de financieringsprincipes voor de dienstverlening door de KSZ aan de instellingen die geen openbare instellingen van sociale zekerheid zijn " en zullen in ieder geval voor een minimumbedrag van 2.500€ gefactureerd worden dat jaarlijks geïndexeerd wordt.

Daarnaast wordt er in een aantal gevallen een forfaitaire uitzondering toegepast. De minimumbedragen en maximumbedragen van die uitzonderingen worden eveneens jaarlijks geïndexeerd.

Moet men betalen voor de diensten die via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aangeboden worden?

Instellingen van sociale zekerheid volgens de definitie van de Kruispuntbankwet hebben gratis toegang tot de diensten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Instellingen die geen socialezekerheidsinstellingen zijn in de zin van de Kruispuntbankwet moeten betalen voor de dienstverlening. Het kan gaan om  Gewest- of Gemeenschapsdiensten, provinciale of gemeentelijke diensten, onderzoeksinstellingen of iedere andere instelling die over een beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité beschikt.

Wat is de kostprijs van de uitwisseling van functionele berichten voor een instelling die buiten sociale zekerheid is?

De berekening van de kostprijs is gebaseerd op verschillende principes:

 • de gefactureerde berichten moeten op een directe manier nuttig zijn voor de sociale opdracht van de instelling,
 • de kostprijs wordt berekend in functie van het aantal uitgewisselde berichten,
 • de berekening van het aantal berichten is afhankelijk van de architectuur volgens welke de doorgave van de sociale gegevens gebeurt:
  • architectuur 1: een instelling neemt het initiatief om aan het netwerk van de sociale zekerheid een sociaal gegeven te vragen,
  • architectuur 2: een instelling van sociale zekerheid neemt het initiatief om het sociaal gegeven door te geven aan een instelling.

Het aantal te betalen berichten wordt berekend volgens duidelijke regels. Een duidelijke beschrijving van deze regels en de volledige uitleg in functie van de architectuur voor de gegevensdoorgave vindt u in het document "nota m.b.t. de financieringsprincipes voor de dienstverlening door de KSZ aan de instellingen die geen openbare instellingen van sociale zekerheid zijn vanaf 01.01.01".

Ter informatie, de eenheidsprijs van een bericht bedraag 0,0058 € voor het werkingsjaar 2024.

Hoe kan ik als gerechtsdeurwaarder bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid informatie over een persoon verkrijgen?

Als deurwaarder kunt u bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vernemen bij welke sectoren van de sociale zekerheid een persoon gekend is indien wordt bewezen dat betrokkene een financiële schuld heeft.

Het aantonen van de financiële schuld gebeurt op basis van één van de volgende documenten:

 • een gerechtelijke beslissing (arrest, vonnis, beschiking)
 • een notariële akte
 • dwangbevel
 • Europees betalingsbevel
 • PV van Niet-betwisting
 • Europese uitvoerbare titel
 • een uitvoerbare beslissing tot het opleggen van een administratieve sanctie bedoeld in artikel 28 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden
 • Uitvoerbare beslissing andere EU staat

Hiertoe werd een webservice “Bailiff Solvency Inquiry” ontwikkeld in samenspraak met de Nationale Kamer der Gerechtsdeurwaarders. Deze webservice heeft tot doel om de deurwaarders een elektronische toegang te verschaffen tot de contactinformatie en tot andere informatie die beschikbaar is in het netwerk van de sociale zekerheid. Hierdoor kunnen zij niet alleen een algemene staat opmaken van de kredietwaardigheid van de schuldenaar, maar ook sneller overgaan tot de uitvoeringsmaatregelen zoals het derdenbeslag op inkomsten.

Rijksregister en Kruispuntbankregisters

Ik ben een sociaal verzekerde. Wat is mijn identificatienummer binnen de sociale zekerheid?

Voor de toepassing van de Belgische sociale zekerheid en in het algemeen voor iedere identificatie, wordt elk individu op een unieke wijze geïdentificeerd aan de hand van zijn Identificatienummer van de Sociale Zekerheid (INSZ). Dat INSZ is ofwel een rijksregisternummer, ofwel een Kruispuntbanknummer.
Het rijksregisternummer wordt toegekend door de gemeente waar u ingeschreven bent. Aan het rijksregisternummer zijn de volgende signaletieke gegevens verbonden:

 • de naam en de voornamen
 • de geboorteplaats en -datum
 • het geslacht
 • de nationaliteit
 • de hoofdverblijfplaats
 • de plaats en datum van overlijden
 • de burgerlijke staat
 • de gezinssamenstelling
 • de wettelijke samenwoonst
 • het type inschrijvingsregister
 • het identificatienummer (Rijksregisternummer)

De opeenvolgende wijzigingen van voormelde gegevens en de geldigheidsperiodes worden eveneens ter beschikking gesteld.
Indien u niet ingeschreven bent in een Belgische gemeente (of een Belgische diplomatieke post), beschikt u waarschijnlijk over een Kruispuntbanknummer. Het Kruispuntbanknummer wordt toegekend door de betrokken instantie bij dewelke een dossier op uw naam is geopend.
Aan het Kruispuntbanknummer zijn de volgende signaletieke gegevens verbonden:

 • de naam en voornamen
 • geboortedatum en -plaats
 • het geslacht
 • de nationaliteit
 • de hoofdverblijfplaats
 • plaats- en datum van overlijden
 • burgerlijke staat met mogelijke vermelding van de partner 

Heb ik inzage in mijn gegevens bijgehouden door het Rijksregister en wat als er een onjuistheid in voorkomt?

Ja, u kunt uw gegevens inkijken via de toepassing “Mijn Dossier” bij het RRN, waar u ook eventuele fouten kan laten rechtzetten. U kunt eveneens inzage (en een mogelijkheid tot verbetering) verkrijgen bij de betrokken publieke overheden, mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken. In laatste instantie kunt u een beroep doen op de diensten van de Kruispuntbank.

Heb ik inzage in mijn gegevens bijgehouden in de Kruispuntbankregisters en wat als er een onjuistheid in voorkomt?

U kunt uw inzage- en verbeteringsrecht uitoefenen bij de instelling van de sociale zekerheid met dewelke u in contact bent, mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken. U kunt hiervoor eveneens een beroep doen op de diensten van de Kruispuntbank.

Veiligheid

Op basis van welke criteria wordt een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld ?

De functionaris voor gegevensbescherming wordt aangesteld door de instelling in lijn met artikel 37 van de AVG.

Welke zijn de opdrachten en de rol van een functionaris voor gegevensbescherming?

Over het algemeen heeft de dienst belast met de informatieveiligheid een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende opdracht inzake informatieveiligheid en bescherming van de privacy. De functionaris voor gegevensbescherming adviseert de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van zijn instelling, op diens verzoek of op eigen initiatief, omtrent alle aspecten van de informatieveiligheid. Het advies wordt schriftelijk en gemotiveerd uitgebracht, tenzij de risico's niet voldoende ernstig zijn. De organisatie van de informatieveiligheid binnen de instellingen van sociale zekerheid vindt u in het  koninklijk besluit van 12 augustus 1993.

Dit zijn enkele van de taken van een functionaris voor gegevensbescherming:

 • alle opdrachten voor een functionaris voor gegevensbescherming zoals bepaald in de AVG
 • stelt ten behoeve van de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur een ontwerp van veiligheidsplan op voor een periode van drie jaar, met aanduiding van de middelen die vereist zijn om het plan uit te voeren,
 • coördineert de opstelling van een rampenplan voor zijn socialezekerheidsinstelling,
 • waakt over de toepassing van de minimale veiligheidsnormen binnen zijn instelling,
 • is de bevoorrechte tussenpersoon van de dienst "Veiligheid" van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid,
 • waakt over de naleving van de procedures inzake toegang van de gebruikers tot het netwerk.

De functionaris voor gegevensbescherming van een instelling van het primaire netwerk:

 • vertegenwoordigt zijn instelling binnen de werkgroep 'Informatieveiligheid',
 • neemt deel, al naar gelang zijn bevoegdheden, aan de verschillende subwerkgroepen Veiligheid die zijn opgericht met als doel de veiligheidsbepalingen te promoten en te versterken binnen het netwerk van de sociale zekerheid,
 • neemt binnen zijn instelling deel aan de uitwerking van de dossiers 'Machtigingsaanvraag', 'Bewijskracht' die bestemd zijn voor het Informatieveiligheidscomité. 

Waarom werden er minimale veiligheidsnormen opgesteld?

De instellingen van sociale zekerheid zijn verplicht de minimale veiligheidsnormen na te leven indien ze toegang willen tot het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en ze deze toegang willen behouden.

Deze minimale normen hebben betrekking op de volgende aspecten:

 • het beleid inzake informatieveiligheid,
 • de organisatie van de veiligheid,
 • de fysieke beveiliging en de beveiliging van de omgeving,
 • de logische beveiliging van de toegang,
 • de ontwikkeling, de productie en het onderhoud van de toepassingen,
 • de beveiliging van het netwerk,
 • het continuïteitsplan,
 • de inventaris,
 • de beveiliging tegen de besmetting door informaticavirussen,
 • het toezicht / de audit.

In geval van niet-naleving van deze minimale normen, de toegang tot netwerk aan de betrokken instelling na ingebrekestelling ontzegd worden, overeenkomstig artikel 46, 1ste lid van de Kruispuntbankwet.

De werkgroep "Informatieveiligheid" evalueert één keer per jaar de minimale veiligheidsnormen en werkt ze dan zo nodig bij of stelt er nieuwe voor.

De dienst eBox burger

Wat is de eBox Burger ?

De eBox Burger is een elektronische mailbox, waarin de burger op een gecentraliseerde en beveiligde manier officiële documenten kan ontvangen afkomstig van verschillende overheidsinstellingen.
De bedoeling is om op die manier alle communicatie van de overheid met de burger op één enkele plaats te centraliseren, waardoor het versturen van papieren documenten kan worden beperkt.

Wie publiceert documenten in de eBox Burger ?

Enkele voorbeelden van overheidsinstellingen die documenten in de eBox ter beschikking stellen van de burger. De RVA, in het kader van zijn toepassingen Loopbaanonderbreking en tijdskrediet, de RSZ, voor de attesten Student@work en Horeca@work, SIGeDIS voor het jaaroverzicht loopbaangegevens en de sector Jaarlijkse vakantie, communiceren reeds via de persoonlijke eBox van de burger voor de burgers die dit wensen. En daar zal het niet bij blijven want overheidsinstellingen zijn volop bezig met de voorbereiding van verzendingen via eBox, die momenteel uitgetest worden.

Op termijn zou de eBox kunnen worden gebruikt om alle officiële documenten afkomstig van federale of regionale overheidsinstellingen, van OCMW’s of gemeentebesturen, aan de burger te bezorgen op één enkele, elektronische plaats waardoor het versturen van papieren document kan worden beperkt.

Waarom de eBox Burger gebruiken ?

De eBox levert alleen maar voordelen op voor de burger die hierin een eenvoudig, beveiligd en betrouwbaar communicatiemiddel vindt.
Ook voor de overheid biedt de eBox voordelen, want het gebruik ervan betekent snelheid, doeltreffendheid en minder verzendingskosten.

Interesse om de eBox Burger te gebruiken ?

Uw instelling wenst gebruik te maken van de diensten van de eBox burger om officiële documenten te verspreiden ?
Raadpleeg de handleiding "De dienst eBox burger".

Mijn eBox burger

Wat is eBox ?

eBox is een beveiligde elektronische brievenbus waarmee de overheidsinstellingen documenten naar burgers kunnen versturen.

Wie publiceert documenten in uw eBox ?

Door documenten te publiceren in uw eBox kunnen de verschillende overheidsinstellingen bepaalde informatie sneller en eenvoudiger met u uitwisselen.

Enkele voorbeelden van overheidsinstellingen die documenten in uw eBox ter beschikking stellen. De RVA, in het kader van zijn toepassingen Loopbaanonderbreking en tijdskrediet, de RSZ, voor de attesten Student@work en Horeca@work, SIGeDIS voor het jaaroverzicht loopbaangegevens en de sector Jaarlijkse vakantie, communiceren reeds via de persoonlijke eBox van de burger voor de burgers die dit wensen. En daar zal het niet bij blijven want de overheidsinstellingen zijn volop bezig met de voorbereiding van verzendingen via eBox, die momenteel uitgetest worden.

Op termijn zou de eBox kunnen worden gebruikt om alle officiële documenten afkomstig van federale of regionale overheidsinstellingen, van OCMW’s of gemeentebesturen, aan de burger te bezorgen op één enkele, elektronische plaats waardoor het versturen van papieren document kan worden beperkt.

Welke documenten worden in uw eBox gepubliceerd ?

U vindt in uw eBox publicaties die specifiek voor u bedoeld zijn. Een publicatie is niet hetzelfde als een e-mail. Het gaat altijd om een document dat gedownload kan worden.

De documenten die in uw eBox worden gepubliceerd, zijn in hoofdzaak mededelingen over uw persoonlijk dossier bij een overheidsinstelling: beslissing in uw dossier, inlichting over een wijziging in uw dossier, enz.

De documenten kunnen ook het resultaat zijn van een aanvraag die u heeft uitgevoerd op de portaalsite van de sociale zekerheid of op een website van een overheidsinstelling: aanvraag voor het bekomen van een bepaald attest, antwoord op uw vraag om bepaalde informatie te bekomen enz.

Hoe krijgt u toegang tot uw eBox ?

Als u toegang wilt krijgen tot uw eBox, volstaat het om u aan te melden op Mye-Box.be.

U kunt uw eBox ook verbinden met een erkende privé-serviceprovider om zo uw documenten die beschikbaar zijn in uw eBox te kunnen raadplegen. 

Wie heeft toegang tot uw eBox ?

Alle burgers beschikken over een eigen eBox. De eBox is strikt persoonlijk en beveiligd. Andere personen hebben dus in geen geval toegang tot uw eBox.

Wie bepaalt of documenten naar mijn eBox worden verstuurd ?

Zodra u op Mye-Box.be bent geregistreerd, worden de documenten die voor u zijn bestemd, naar uw eBox verzonden.
U kunt zelf voor de eBox als kanaal kiezen waardoor de briefwisseling van de overheid naar uw eBox worden verstuurd.

Hoe kunt u geïnformeerd worden van de publicatie van documenten in uw eBox ?

U kunt per e-mail een melding ontvangen:

 • dat een nieuw document in uw eBox is binnengekomen
 • wanneer een ongelezen document uit uw eBox verwijderd zal worden

Een dergelijke melding per e-mail wordt één keer per dag verstuurd.

Hoe weet u of er nieuwe documenten zijn ?

Elke burger wordt uitgenodigd om zijn of haar profiel te vervolledigen op Mye-Box.be. Het e-mailadres dat u invult in uw profiel zal gebruikt worden om notificaties te verzenden. U krijgt een bericht telkens als er een nieuwe publicatie in uw eBox gebeurd is.

Hoe antwoorden via uw eBox ?

U kunt in uw eBox alleen documenten ontvangen. U kunt via uw eBox niet reageren op een document. In elk document staan wel de contactgegevens vermeld van de instelling die het document heeft verstuurd zodat u hen kunt contacteren. 

Hoe uw eBox beheren ?

De documenten in uw eBox zijn maar voor een bepaalde periode beschikbaar. Afhankelijk van het document varieert die periode van 1 maand tot 3 jaar. De instelling die het document heeft bezorgd, beslist hoelang het document in uw eBox blijft.

U kunt zo nodig de documenten downloaden.