Beraadslagingen

Filter

Vergaderingen


Type


2098 resultaten

Beraadslaging 23/204 van 03-10-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving met het oog op het beheer van het sanctieregister, het maatregelenregister en de handhavingsbibliotheek.

Beraadslaging 23/200 van 03-10-2023

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de Kruispuntbank Ondernemingen en de federale overheidsdienst Financiën aan de Universiteit van Gent voor een studie over het Belgisch systeem van tijdelijke werkloosheid.

Beraadslaging 23/198 van 03-10-2023

Mededeling van persoonsgegevens door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen aan de Waalse overheidsdienst Economie, Tewerkstelling en Onderzoek met het oog op de toekenning van energietoelagen. --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 23/196 van 03-10-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Waalse Overheidsdienst Ruimtelijke Ordening, Wonen, Erfgoed en Energie, departement Huisvesting, in het kader van de invoering van een huurtoelage aan de kandidaten voor de toewijzing van een woning van openbaar nut die wordt verhuurd door een openbare huisvestingsmaatschappij. --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 23/194 van 03-10-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Directie van de Sociale Inspectie van de DGO 6 van de Waalse Overheidsdienst in het kader van de controle van de Waalse ondernemingen en gebruikers van dienstencheques. --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 23/192 van 03-10-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Operationeel Directoraat-generaal Economie, Tewerkstelling en Onderzoek (DGO 6) van de Waalse Overheidsdienst in het kader van de opvolging en de controle van de gesubsidieerde kandidaten en stagiairs. --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 07/053 van 03-10-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering met het oog op het vaststellen van de hoedanigheid van gerechtigde op de verzekering voor arbeidsongeschiktheid ten voordele van zelfstandigen.

Beraadslaging 23/190 van 05-09-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en aan de socialeverzekeringsfondsen in het kader van het project “Working in the arts” (WITA).

Beraadslaging 23/186 van 05-09-2023

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid voor het onderzoeken van de impact van de maatregelen inzake tewerkstelling en opleiding.

Beraadslaging 23/184 van 05-09-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij met het oog op het beheer van de kandidaturen, het huurbeheer en de socialisering.

Beraadslaging 23/182 van 05-09-2023

Verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming door het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) voor de realisatie van een onderzoek van arbeidsmarktdynamieken en loopbaantransities in het kader van het uitzendwerk.

Beraadslaging 23/180 van 05-09-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie aan het agentschap Wonen in Vlaanderen en de woonmaatschappijen in het kader van de sociale huisvesting (sociale koop en sociale huur) en de geconventioneerde verhuur.

Beraadslaging 23/176 van 05-09-2023

Verwerking van persoonsgegevens uit het elektronisch dossier (eDossier) door de diensten van de sociale inspectie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), de diensten bevoegd voor het opleggen van administratieve geldboeten en de directie van het epv en van het eDossier van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Beraadslaging 23/174 van 05-09-2023

Raadpleging van de Kadasters van de Gezinsbijslagen (ORINT en Opgroeien regie) door het Vlaams agentschap Wonen in Vlaanderen en de woonmaatschappijen in het kader van de sociale huisvesting en de geconventioneerde verhuur.

Beraadslaging 23/170 van 05-09-2023

Mededeling van persoonsgegevens inzake de betalingsuitstellen en de betalingsplannen voor zelfstandigen door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de verzekeringsinstellingen voor het bepalen van de impact van de betalingsversoepelingen toegekend in het kader van de energiecrisis.

Beraadslaging 23/168 van 05-09-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid voor het afleveren van het opleidingsgetuigschrift voor het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Beraadslaging 23/160 van 05-09-2023

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming aan Actiris in het kader van een studie betreffende de monitoring en de analyse van de socio-economische trajecten van Brusselse werkzoekenden op basis van hun land van herkomst.

Beraadslaging 23/128 van 05-09-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan FEDRIS om de uitzendkrachten in de berekening van het verzwaard risico op te nemen.

Beraadslaging 23/011 van 05-09-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer aan het Rekenhof voor het verrichten van een audit met betrekking tot de inning van de CO2-solidariteitsbijdrage.

Beraadslaging 22/228 van 05-09-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) aan het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) van de Vlaamse Overheid in het kader van het maatwerk bij individuele inschakeling

Beraadslaging 22/222 van 05-09-2023

Raadpleging van diverse persoonsgegevensbanken door de directie gewestelijke werkgelegenheidsinspectie van Brussel Economie en Werkgelegenheid door middel van de toepassing My Digital Inspection Assistant (MyDIA)

Beraadslaging 22/216 van 05-09-2023

Raadpleging van diverse persoonsgegevensbanken door het département de l’inspection sociale et économique van de Waalse overheidsdienst door middel van de toepassing My Digital Inspection Assistant (MyDIA).

Beraadslaging 14/107 van 05-09-2023

Mededeling van persoonsgegevens inzake de medische inschaling voor de integratietegemoetkoming, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood door de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en de instellingen van de andere deelenteiteiten (de OAW’s in Wallonië, IRISCARE in Brussel en de DSL in de Duitstalige Gemeenschap) aan het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en de diverse zorgkassen voor de toepassing van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Beraadslaging 12/013 van 05-09-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door instanties die ook toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen hebben

Beraadslaging 23/166 van 04-07-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) aan het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) van de Vlaamse Overheid voor het toekennen van de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding