Beraadslagingen

Filter

Vergaderingen


Type


2087 resultaten

Beraadslaging 23/226 van 07-11-2023

Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot diverse statuten door de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economische Reglementering, Afdeling Telecommunicatie in het kader van de toekenning van het sociaal telecomtarief “nieuwe regeling” (project GSS)

Beraadslaging 23/224 van 07-11-2023

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Vrije Universiteit Brussel in het kader van het project “Ethnic Diversity in Federal Public Services” (etnische diversiteit binnen de federale overheid).

Beraadslaging 23/218 van 07-11-2023

Verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Waalse verzekeringsinstellingen, de zorgverleners en de verzorgingsinstellingen in het kader van het WALCARENET-platform --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 23/212 van 07-11-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, dienst Opleiding, Tewerkstelling en Europese programma’s met het oog op de toepassing van de wetgeving inzake tewerkstelling van buitenlandse werknemers. --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 23/210 van 07-11-2023

Uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, Brussel Economie en Werkgelegenheid, de Waalse overheidsdienst Economie, Werk en Onderzoek en het departement Werk en Sociale Economie voor hun bevoegdheid inzake toepassing van de normen betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Beraadslaging 23/208 van 07-11-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Directie Werkgelegenheidsbeleid van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel met het oog op de toepassing van de wetgeving over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Beraadslaging 23/172 van 07-11-2023

Mededeling van persoonsgegevens tussen de Brusselse verzekeringsinstellingen en de gezondheidsprofessionals via het Iriscarenet-platform met het oog op de facturatie

Beraadslaging 23/019 van 07-11-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de FOD Mobiliteit aan het RIZIV in het kader van de controle op de toekenning van uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid.

Beraadslaging 22/264 van 07-11-2023

Uitwisseling van persoonsgegevens tussen de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de diverse verzekeringsinstellingen in het kader van het uitvoeren van het traject “Terug Naar Werk” (TNW) van als arbeidsongeschikt of invalide erkende gerechtigden

Beraadslaging 22/036 van 07-11-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Waalse overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu in het kader van zijn opdrachten van algemeen belang, met name de uitoefening van zijn gerechtelijke opdrachten --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 21/108 van 07-11-2023

Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het statuut van rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming door het “Agence pour une vie de qualité” en zijn secundair netwerk voor de toekenning van toeslagen op de kinderbijslag (project “GSS”)

Beraadslaging 18/047 van 07-11-2023

Mededeling van persoonsgegevens door verscheidene instellingen van sociale zekerheid aan de organisaties van de deelentiteiten die ingevolge de zesde staatshervorming bevoegd zijn voor het beheer en de betaling van de gezinsbijslag

Beraadslaging 18/046 van 07-11-2023

Online raadpleging van authentieke bronnen door instanties die aanvullende rechten toekennen in het kader van het project “geharmoniseerde sociale statuten”

Beraadslaging 17/077 van 07-11-2023

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Universiteit Antwerpen voor het onderzoeken van de arbeidsmarktpositie van nieuwkomers

Beraadslaging 17/047 van 07-11-2023

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Universiteit Antwerpen voor het onderzoeken van de arbeidsmarktintegratie van de Vlaamse bevolking met buitenlandse herkomst

Beraadslaging 16/008 van 07-11-2023

Oprichting van de buffergegevensbank bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de automatische toekenning van aanvullende rechten of de verstrekking van inlichtingen dienaangaande

Beraadslaging 13/088 van 07-11-2023

Mededeling van persoonsgegevens aan de Vlaamse Sociale Inspectie van het Departement Werk en Sociale Economie door middel van de webtoepassing DOLSIS en diverse web services

Beraadslaging 23/206 van 12-10-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Agentschap Wonen in Vlaanderen in het kader van de geconventioneerde verhuur.

Beraadslaging 23/204 van 03-10-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving met het oog op het beheer van het sanctieregister, het maatregelenregister en de handhavingsbibliotheek.

Beraadslaging 23/200 van 03-10-2023

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de Kruispuntbank Ondernemingen en de federale overheidsdienst Financiën aan de Universiteit van Gent voor een studie over het Belgisch systeem van tijdelijke werkloosheid.

Beraadslaging 23/198 van 03-10-2023

Mededeling van persoonsgegevens door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen aan de Waalse overheidsdienst Economie, Tewerkstelling en Onderzoek met het oog op de toekenning van energietoelagen. --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 23/196 van 03-10-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Waalse Overheidsdienst Ruimtelijke Ordening, Wonen, Erfgoed en Energie, departement Huisvesting, in het kader van de invoering van een huurtoelage aan de kandidaten voor de toewijzing van een woning van openbaar nut die wordt verhuurd door een openbare huisvestingsmaatschappij. --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 23/194 van 03-10-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Directie van de Sociale Inspectie van de DGO 6 van de Waalse Overheidsdienst in het kader van de controle van de Waalse ondernemingen en gebruikers van dienstencheques. --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 23/192 van 03-10-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Operationeel Directoraat-generaal Economie, Tewerkstelling en Onderzoek (DGO 6) van de Waalse Overheidsdienst in het kader van de opvolging en de controle van de gesubsidieerde kandidaten en stagiairs. --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 07/053 van 03-10-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering met het oog op het vaststellen van de hoedanigheid van gerechtigde op de verzekering voor arbeidsongeschiktheid ten voordele van zelfstandigen.