Overzicht

Het IVC in het kort

Wat is het IVC ?

Bij de wet van 5 september 2018 werd het informatieveiligheidscomité (IVC) opgericht.

Het bestaat uit twee kamers: de kamer sociale zekerheid en gezondheid, die is gevestigd bij de KSZ en het eHealth-platform, en de kamer federale overheid, die is gevestigd bij de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning.
Het heeft specifieke opdrachten op het vlak van de informatieveiligheid – waaronder het verlenen van beraadslagingen voor bepaalde types mededelingen van persoonsgegevens – maar is geen toezichthoudende autoriteit in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Het is bijgevolg niet bevoegd voor het toezicht op de naleving van de regelgeving, het oplossen van problemen en geschillen of het behandelen van klachten. Voor die aangelegenheden is immers de Gegevensbeschermingsautoriteit bevoegd.

De kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is de opvolger van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, waarvan het enkele bevoegdheden heeft overgenomen, zoals het formuleren van goede praktijken, het verlenen van beraadslagingen en het ondersteunen van functionarissen voor gegevensbescherming.

In principe komt het IVC één keer per maand bijeen. Na afloop van de vergadering kan de bevoegde minister, als hij vaststelt dat een beraadslaging van het informatieveiligheidscomité niet in overeenstemming is met de bepalingen van de Kruispuntbankwet en van elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, binnen tien werkdagen volgend op de vergadering van het informatieveiligheidscomité op een gemotiveerde wijze en met inachtneming van de geldende wetgeving aan het informatieveiligheidscomité opleggen om de beraadslaging aan te passen op de punten die hij aangeeft. De beraadslagingen treden na deze termijn in werking, tenzij de bevoegde minister voor het verstrijken van deze termijn laat weten dat de beraadslaging niet moet worden aangepast. Na de inwerkingtreding van de beraadslagingen brengt het informatieveiligheidscomité verslag uit aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en ter informatieve titel aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wie zijn de leden ?

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft de leden van het informatieveiligheidscomité op 25 januari 2024 benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

HoedanigheidWerkend lidPlaatsvervangend lid
Deskundige informatieveiligheid

Michel Deneyer

Voorzitter

Bart Van Buitenen

Jurist

Magali FeysJan Steenlant

Jurist

Clarisse Sepulchre

Alain Strowel

Arts

Bart ViaeneLudwine Casteleyn

Arts

Philippe Vandenbergh

Lawrence Cuvelier

Deskundige elektronisch identiteitsbeheer

Axel Legay

Plaatsvervangend Voorzitter
Jean Ramaekers

TOEKOMSTIGE VERGADERINGEN

  • dinsdag 7 mei 2024
  • dinsdag 4 juni 2024
  • dinsdag 2 juli 2024
  • dinsdag 3 september 2024
  • dinsdag 1 oktober 2024
  • dinsdag 5 november 2024
  • dinsdag 3 december 2024