Overzicht

Verwijzingsrepertorium

Algemene informatie

Het verwijzingsrepertorium van de KSZ vormt het knooppunt van het netwerk van de sociale zekerheid.

Functie :

 • automatisch routeren van alle berichten die via het netwerk worden verstuurd
 • filteren van de berichten in functie van de geldende finaliteitregels

De gegevensuitwisseling moet gebeuren volgens de modaliteiten die door de KSZ werden vastgelegd en die door het Informatieveiligheidscomité werden goedgekeurd

Het verwijzingsrepertorium bevat zelf geen inhoudelijke gegevens, maar enkel routeringsgegevens. Het bestaat uit twee delen: het kennisrepertorium en het personenrepertorium

Het kennisrepertorium

Dit repertorium duidt aan :

 • bij welke instelling welke gegevens beschikbaar zijn en onder welke voorwaarden
 • welke gegevens door welke instelling mogen worden verkregen en onder welke voorwaarden

Dit repertorium wordt aangevuld door de KSZ op basis van specifieke procedures en in functie van de beraadslagingen van de Informatieveiligheidscomité.

Personenrepertorium

Een persoon wordt geïdentificeerd op basis van zijn INSZ-nummer (identificatienummer van de sociale zekerheid).

Wanneer een persoon gekend is (of m.a.w. een dossier heeft), geeft dit repertorium weer :

 • bij welke sector
 • voor welke hoedanigheiden
 • voor welke periode

Met sector wordt een instelling bedoeld. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen:

 • instellingen die over een rechtstreekse verbinding met de KSZ beschikken (= primaire netwerk) ; dit zijn de beheerinstellingen
 • instellingen die opgenomen zijn in een netwerk dat opgebouwd is rond een beheerinstelling

De hoedanigheid heeft betrekking op het type dossier. Een bepaalde persoon kan bij een sector gekend zijn onder verschillende hoedanigheden. Telkens als er significante verschillen zitten tussen de gegevens waar men nood aan heeft (bvb. slachtoffer van een arbeidsongeval of getuige van een arbeidsongeval) wordt er een andere hoedanigheidscode gecreëerd.
Een persoon heeft steeds een dossier vanaf een bepaalde datum, met eventueel een einddatum (= periode).

Deze 3 elementen spelen een cruciale rol in het gegevensverkeer binnen het KSZ-netwerk: voor een bepaald INSZ kunnen binnen een sector meerdere dossiers aanwezig zijn, enerzijds met betrekking tot verschillende periodes maar anderzijds ook voor verschillende type dossiers.
De hoedanigheid is meebepalend om aan te duiden welke gegevens opgevraagd mogen worden of ter beschikking kunnen worden gesteld van het netwerk.

Gebruik 

Het personenrepertorium wordt gevoed door de instellingen die op het netwerk zijn aangesloten. Elke beheerinstelling moet immers voor ieder nieuw te behandelen dossier aan de KSZ de volgende gegevens meedelen:

 • het INSZ van die sociaal verzekerde
 • het type dossier dat voor hem wordt geopend en
 • de periode waarop dit dossier betrekking heeft

De instelling deelt deze gegevens mee door het dossier in te schrijven in het personenrepertorium. Aangezien de instellingen het personenrepertorium aanvullen, vinden er dagelijks talrijke bijwerkingen plaats.
Door een combinatie van de gegevens uit het personenrepertorium met de gegevens uit het kennisrepertorium kan elk bericht dat op de KSZ toekomt automatisch worden gerouteerd en gefilterd in functie van de reeds verleende machtigingen (= verwijzingsrepertorium).

Opmerking:
De beheerinstellingen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatie die ze invoeren in het personenrepertorium.
De periode waarvoor een instelling een burger inschrijft in het repertorium komt niet altijd overeen met de periode waarin de instelling een dossier bijhoudt voor deze burger. Bijvoorbeeld: een instelling behandelt het dossier van een burger gedurende een periode ‘x’, maar schrijft deze persoon in voor een periode ‘x’ + 2 jaar. Het verschil van 2 jaar kan verklaard worden door de controletermijn achteraf die langer is dan de “actieve” duur van het dossier.

De beheerinstellingen beheren het personenrepertorium voor hun sector. Ze beschikken over een aantal berichten waarmee ze hun dossiers in het personenrepertorium kunnen openen, bijwerken, afsluiten en eventueel verwijderen in het geval van vergissingen. Indien een dossier opgenomen is in het personenrepertorium spreken we van een geïntegreerd dossier.

Daarnaast beschikken de instellingen ook over berichten om het personenrepertorium te raadplegen.

De berichten zelf voor het beheer van het personenrepertorium zijn niet opgenomen in het verwijzingsrepertorium. Op dit niveau zijn immers geen bijkomende veiligheidscontroles nodig.

Technische documentatie

Webservice SOAP

InscriptionService

Klassieke A1-stromen

Berichten voor inschrijving in het personenrepertorium

I605

Berichten om dossiers in het personenrepertorium bij te werken

U607
S607
607M

Berichten om het personenrepertorium te raadplegen

L607
L609

Voorwaarden - Beraadslagingen

 • Berichten I605 - U607 - S607 - 607M - L607
  Er is geen beraadslaging nodig van het Informatieveiligheidscomité.
  Het is steeds de primaire instelling die de voorlegging doet en de KSZ die het antwoord verzorgt. Het betreft steeds raadplegingen of wijzigingen van de eigen dossiers.
 • Bericht L609
  Een beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité is vereist omdat dit bericht toelaat dossiers van andere sectoren dan de eigen sector te raadplegen.
   

Contact

Voor meer informatie contacteer de dienst Programma-, Project- en Klantenbeheer (PPKB).

External@ksz-bcss.fgov.be