Overzicht

Cijfers en Indicatoren 2023

Uitgewisselde berichten

Voor de uitwisseling van een bericht tussen 2 sectoren via de Kruispuntbank worden meerdere fysieke berichten verstuurd. De afzender verstuurt een bericht naar de Kruispuntbank. Vervolgens wordt het bericht onderworpen aan de controles van het verwijzingsrepertorium en krijgt de afzender steeds een antwoord met de indicatie of zijn bericht al dan niet werd verder verstuurd. Indien de controles op het verwijzingsrepertorium bevredigend waren, wordt het bericht verder doorgestuurd naar de bestemmeling. Afhankelijk van het bericht wordt van de bestemmeling eventueel een antwoord verwacht dat via de Kruispuntbank wordt verstuurd naar de oorspronkelijk afzender of initiator van de uitwisseling. Een uitgewisseld functioneel bericht is een bericht dat voldoet aan de controles van het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank en dat wordt doorgestuurd naar de bestemmeling van het bericht.

1.810.191.749 uitgewisselde berichten in 2023

Kruispuntbankindex

De Kruispuntbankindex geeft het aantal verschillende sectoren aan waarvoor een persoon gemiddeld gekend is in het personenrepertorium van de Kruispuntbank. Personen worden op unieke wijze geïdentificeerd door hun Rijksregisternummer voor zover ze ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeenten of in diplomatieke posten in het buitenland. De overige personen waarvan de identificatiegegevens worden beheerd door de Kruispuntbank worden geïdentificeerd door een KSZ-nummer.

Kruispuntbankindex

INSZ

Het aantal geïntegreerde INSZ binnen de Kruispuntbank is groter dan het aantal fysieke personen die in België verblijven. Dit wordt verklaard door 2 factoren: enerzijds is het toepassingsgebied van de sociale zekerheid veel groter dan de reglementering met betrekking tot de bevolkingsregisters (bv. grensarbeiders en migrerende werknemers); anderzijds worden de INSZ van de overledenen nog een zekere tijd behouden omdat ze de rechten blijven bepalen van de overlevende rechthebbenden.

Online performantie

Het informatiesysteem van de Kruispuntbank is beschikbaar voor de aangesloten instellingen 24/24 en 7/7 gedurende minstens 98 % van de tijd.

Een vragende instelling stuurt on line een voorlegging naar de Kruispuntbank. De Kruispuntbank schrijft de informatie met betrekking tot het ontvangen bericht weg in de logging en voert een aantal verwerkingen uit.

Een vragende instelling stuurt on line een voorlegging naar de Kr uispuntbank. De Kruispuntbank schrijft de informatie met betrekking tot het ontvangen bericht weg in de logging en voert een aantal verwerkingen uit. Hierbij wordt de syntax van het binnengekomen bericht nagekeken en worden controles uitgevoerd met betrekking tot het verwijzingsrepertorium en de veiligheidsvereisten. Het resultaat van de verwerking is een voorlegging die moet worden opgestuurd naar de leverende instelling. Ook van het doorsturen van dit bericht wordt informatie weggeschreven in de logging.
Een analoog wegschrijven gebeurt vervolgens bij de verdere stadia in de stroom: bij het antwoord van de leverende instelling aan de Kruispuntbank en bij het doorsturen van het antwoord door de Kruispuntbank aan de vragende instelling.

Bij een online gegevensuitwisseling worden dus telkens loggings genomen wanneer het bericht toekomt bij of vertrekt vanuit de Kruispuntbank. Op basis van deze loggings worden systematisch on line doorlooptijden berekend. Deze worden in een datawarehouse samengevoegd en bijgehouden.

Voor de opvolging van de on line performantie van het netwerk van de sociale zekerheid zijn vier verschillende soorten doorlooptijden van belang:

 • de doorlooptijd van de interne verwerking binnen de Kruispuntbank
 • de doorlooptijd leverancier
 • de doorlooptijd KSZ-netwerk
 • de doorlooptijd eindgebruiker

Doorlooptijd van de interne verwerking binnen de Kruispuntbank

De doorlooptijd van de interne verwerking van een voorlegging binnen de Kruispuntbank stemt overeen met de tijd die verloopt tussen het moment waarop een voorlegging aankomt bij de Kruispuntbank en het begin van het versturen van de voorlegging naar de computer van de instelling die erop moet antwoorden.

De doorlooptijd van de interne verwerking van een antwoord binnen de Kruispuntbank stemt overeen met de tijd die verloopt tussen het ontvangen van het antwoord van de antwoordende instelling en het begin van het versturen van het overeenstemmende antwoord naar de computer van de instelling die de vraag heeft gesteld.

Met betrekking tot de fysieke berichten, die real-time werden verwerkt door de Kruispuntbank in 2023, bedroeg de doorlooptijd van de interne verwerking binnen de Kruispuntbank minder dan 1 seconde in 99,59 % van de gevallen.

Doorlooptijd leverancier

De doorlooptijd leverancier is de tijd die verloopt tussen het begin van het versturen van de voorlegging vanuit de Kruispuntbank naar de computer van de instelling die een antwoord moet leveren en het ontvangen van het antwoord op de computer van de Kruispuntbank.

Deze doorlooptijd is derhalve de som van de tijd nodig voor volgende verrichtingen:

 • het versturen van de voorlegging over de lijn tussen de Kruispuntbank en de instelling die een antwoord moet leveren
 • de tijd nodig voor de aanmaak van het antwoord door de leverancier
 • de tijd nodig voor het versturen van het antwoord tussen de instelling die het antwoord levert en de computer van de Kruispuntbank

Deze doorlooptijd is afhankelijk van vele parameters, waaronder:

 • de lengte van de berichten
 • de snelheid van de lijnen tussen de twee computers
 • de complexiteit van de verwerking voor de aanmaak van het antwoord
 • de snelheid van de computer van de leverende instelling
 • enz.

Van de ondervragingen die in 2023 real-time werden verwerkt door de Kruispuntbank en de leverende instelling, ontving de Kruispuntbank in 99,17 % van de gevallen het antwoord van de leverende instelling binnen de 2 seconden.

Doorlooptijd KSZ-netwerk

De doorlooptijd KSZ-netwerk is de tijd tussen het ogenblik dat de voorlegging van de vragende instelling toekomt op de computer van de Kruispuntbank en het ogenblik dat de Kruispuntbank het antwoord stuurt naar de vragende instelling.

Deze doorlooptijd is derhalve de som van de tijd nodig voor volgende verrichtingen:

 • de interne verwerkingen bij de Kruispuntbank
 • de tijd die verloopt tussen het versturen van de voorlegging naar de leverende instelling en het ontvangen van het antwoord op de computer van de Kruispuntbank

In 2023 werd voor 99,74 % van de ondervragingen die door de Kruispuntbank en de leverende instelling real-time werden verwerkt, het antwoord opgestuurd naar de vragende instelling binnen de 4 seconden.

Doorlooptijd eindgebruiker

De responstijd die de eindgebruiker ervaart of meet is de doorlooptijd KSZ-netwerk, vermeerderd met de vereiste tijd voor het versturen van de voorlegging naar de Kruispuntbank en het versturen van het antwoord van de Kruispuntbank naar de computer van de vragende instelling. Deze cijfers worden berekend door de opvragende instellingen, maar worden niet geïntegreerd in de boordtabellen van de Kruispuntbank.