Documentatie

Diensten Description Document
ReplaceIdentification Deze dienst laat toe om een INSZ-nummer van de KSZ (cfr. BIS-nummer) te vervangen door een ander nummer, dat een BIS-nummer of een rijksregisternummer kan zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld als men vaststelt dat eenzelfde persoon verschillende BIS-nummers toegewezen kreeg.
De vervanging wordt onderworpen aan verschillende controles. Afhankelijk van het resultaat van deze controles wordt de vervanging al dan niet (onmiddellijk) uitgevoerd. Gebruikershandleiding ReplaceIdentification (versie van 09/11/2007) ReplaceIdentification XSD (versie van 05/12/2005)
RepresentationService de dienst RepresentationService laat toe de gegevens m.b.t. de wettelijke vertegenwoordigers en handelingsbekwaamheid te raadplegen in het Rijksregister 
S607 Bericht om voor een INSZ alle inschrijvingen of voor bepaalde hoedanigheidscodes te schrappen uit het personenrepertorium voor de betrokken sector.  
SelfEmployed de dienst SelfEmployed laat de openbare instellingen toe om de gegevens in het algemeen repertorium van de zelfstandigen (ARZA) bij het RSVZ te raadplegen en bij de socialeverzekeringsfondsen de informatie betreffende de betaling van de sociale bijdrage door de zelfstandigen te raadplegen
SelfEmployedContributionVouchers via de webservice  SelfEmployedContributionVouchers kunnen het NIC en het RIZIV de informatie met betrekking tot de bijdragebonnen van de zelfstandigen bij het RSVZ raadplegen
SSH_Final_Customer_Processing het document SSH_Final_Customer_Processing beschrijft de technische specificaties van de batch-verwerking van de eindklanten in het kader van het project geharmoniseerde sociale statuten (GSS), dat enkel gebruikt wordt voor de verwerking van omvangrijke volumes of indien er talrijke statuten en authentieke bronnen betrokken zijn
SsinInformationService de dienst SsinInformationService laat toe de actuele status van een INSZ te kennen (actief, geannuleerd of vervangen) en, in geval van vervanging, niet alleen het vervangende INSZ te kennen maar soms ook alle INSZ's die verbonden zijn aan het nieuwe INSZ
SupplementaryBenefits Bepaalde statuten binnen de sociale zekerheid (leefloon, persoon met een handicap, integratietegemoetkoming ouderen,…) geven soms recht op een aanvullend voordeel buiten de sociale zekerheid (sociaal tarief, belastingvrijstelling,…). Deze dienst laat toe het recht op automatische wijze te controleren en papieren attesten te verminderen of zelfs af te schaffen.
T101 Rechtzetting van een eerder overgemaakt antwoord op een attest gezondheidszorg voor gepensioneerden.  
T820, M Een totaal per zending van alle lonen in die zending.  
TemporaryUnemploymentService de dienst TemporaryUnemploymentService laat toe de gegevens inzake tijdelijke werkloosheid bij de RVA te raadplegen met inbegrip van de reden tot weigering van een tijdelijke werkloosheidsuitkering 
U607 Bericht om een deel van een inschrijving in het personenrepertorium te veranderen van hoedanigheidscode en/of de periode van het dossier te wijzigen of om de inschrijving te schrappen.  
UnemploymentDataService de dienst UnemploymentDataService geeft toegang tot de werkloosheidsgegevens bij de RVA
WaitingRegisterService de dienst WaitingRegisterService laat de openbare instellingen van sociale zekerheid toe de gegevens van het wachtregister bij het Rijksregister te raadplegen,  meer bepaald met betrekking tot vluchtelingen tijdens hun erkenningsprocedure 
XMLite De dienst XMLite laat de gebruiker toe om via een webservice de klassieke stromen te gebruiken door middel van XML-berichten. De dienst is opgevat als een wrapper rond het bestaande systeem, in dit geval de A1-verwerking door de KSZ. De dienst neemt een XML-bericht als invoer, converteert het naar een A1-bericht, laat het verwerken, verpakt het A1-antwoord weer als een XML-bericht en stuurt dit door naar de gebruiker.