Documentatie

Diensten Description Document
Mutations sender Deze dienst laat toe om de mutaties van het KSZ- en Rijksregister te ontvangen.
N000 Geslacht - geboortedatum  
N010 Naamsverandering  
N020 Verblijfadres  
N031 Nationaliteit  
N100 Geboorteplaats  
N120 Burgerlijke staat  
N150 Overlijden  
N300 Wettelijke gegevens Codes uit het Rijksregister en de KSZ registers  Titels van adel Diverse codes Bewijs van Belgische nationaliteit Sociale categorieën Positie in het huishouden Taalregeling van de gemeente Specifieke gemeentecodes Burgerlijke staat
NrPersonService de dienst NrPersonService laat toe een persoon op te zoeken in het rijksregister op basis van adresgegevens
O020 Verblijfadres  
O031 Nationaliteit  
O120 Burgerlijke staat  
OccupationalAccidentConsultService de dienst OccupationalAccidentConsultService laat de socialezekerheidsinstellingen toe om de gegevens van Fedris over arbeidsongevallen te raadplegen voor de personen over wie ze een dossier beheren
OccupationalAccidentNotificationService de dienst OccupationalAccidentNotificationService laat de dagelijkse verspreiding toe van notificaties betreffende nieuwe, gewijzigde of geannuleerde aangiften van arbeidsongevallen
OccupationalAccidentService de dienst OccupationalAccidentService laat de uitwisseling van berichten toe om de verzekeringsinstelling (VI) via het NIC op de hoogte te brengen van het bestaan van een arbeidsongeval bij een arbeidsongevallenverzekeraar, evenals alle stappen (periodes van invaliditeit, genezing, enz.) en de arbeidsongevallenverzekeraar te melden dat er subrogatie door een VI is voor de terugbetaling van de uitkeringen en medische kosten
OccupationalDisease de dienst OccupationalDisease laat toe de gegevens betreffende beroepsziekteattesten bij FEDRIS te raadplegen
P011 Doorgeven van gegevens m.b.t. loonkost en arbeidsvolume van werkgevers aangesloten bij het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector  
P012 Bevestiging van ontvangst van een papieren werkloosheids- of loopbaanonderbrekingsbewijs.  
P101 Bevestiging van ontvangst van een papieren attest gezondheidszorg voor gepensioneerden.  
P908 Bevestiging van ontvangst van een papieren bijdragebon.  
PensionCareService de dienst PensionCareService laat toe de attesten inzake gezondheidszorg te raadplegen in de database RIZIV-P
PensionDemand via de dienst PensionDemand kunnen burgers en ambtenaren (federaal en gemeentelijk)  pensioenaanvragen indienen via het portaal van de sociale zekerheid en ze doorsturen naar de instellingen die bevoegd zijn om ze te behandelen, namelijk de FPD, RSVZ en SIGEDIS
PensionHolidayPay via de dienst PensionHolidayPay kunnen de FPD en de pensioeninstellingen van de 1ste pijler gegevens uitwisselen m.b.t. het vakantiegeld van gepensioneerden
PensionRegisterMutations de dienst PensionRegisterMutations laat de mededeling van mutaties m.b.t. pensioengegevens toe