Documentatie

Diensten Description Document
L035 Consultatie bij de RVA van de gegevens betreffende het vervangingsinkomen uit werkloosheid  
L200 Mededeling van de prestaties van de echtgenoten van zelfstandigen.  
L201 Aanvullende lijst van de personen die geacht worden onderworpen te zijn aan de bijzondere bijdrage.  
L202 Lijst van de anomalieën na vergelijking van de input van de sociale zekerheid met de fiscale fiches "281.XX".  
L203 Mededeling van de prestaties van de echtgenoten van zelfstandigen teruggevonden in de anomalieën.  
L204 Met dit hoofdbericht kunnen de volgende mutaties en bijwerkingen worden gedaan:
000M: Geslacht en geboortedatum
010M: Naam en voornamen
031M: Nationaliteit
100M: Geboorteplaats
120M: Burgerlijke staat
150M: Overlijden
900M: Verblijfadres
901M: Betalingsadres  
L301 Raadpleging opvolgingsbestand  
L330 Raadplegingen in het dossier van de Administratie van de Fiscaliteit om het inkomen van het fiscaal gezin te kennen.  
L500 Consultatie door de verzekeringsinstelling via het NIC van de gegevens werkloosheid bij de uitbetalingsinstelling van de sociaal verzekerde.  
L607 Raadpleging in het personenrepertorium van de inschrijvingen m.b.t. een bij de aanvragende sector bekend INSZ.  
L608 Attest m.b.t. de gerechtigden op een verhoogde tussenkomst van de ziekteverzekering.  
L609_01 Bericht aan de hand waarvan de inschrijvingen van een INSZ voor andere sectoren dan de aanvragende sector kunnen worden geraadpleegd in het personenrepertorium.  
L700 Alfabetische opzoeking in het werkgeversrepertorium. Met deze raadpleging kan men op basis van de naam of het adres van een werkgever zijn RSZ(PPO)-inschrijvingsnummer of uniek ondernemingsnummer achterhalen.  
L822 Deze raadpleging biedt een overzicht van een driemaandelijkse loonstaat. Het laat de gebruiker toe een bepaalde werknemer te vinden bij een gekende werkgever.  
L901 Raadpleging van het opvolgingsbestand van de overgemaakte elektronische berichten A908, P908 en R908 voor het werknemersstelsel.  
L902 Raadpleging van het opvolgingsbestand van de overgemaakte elektronische berichten A908, P908 en R908 voor het werknemersstelsel.  
L903 Raadpleging van het opvolgingsbestand van de overgemaakte elektronische berichten A908, P908 en R908 voor het werknemersstelsel.  
L950 In antwoord op deze raadpleging krijgt men een (deel)overzicht van het personeelsbestand van de werkgever.  
LinkRegister de dienst LinkRegister laat toe de raadpleging en het beheer van het linkenregister
LivingWages de dienst LivingWages biedt toegang tot de leefloongegevens bij de POD MI
de mogelijke raadplegingen zijn: 1) leefloonperiodes gegroepeerd per OCMW 2) enkel de periodes van leefloon 3) de leefloonperiodes gegroepeerd per OCMW samen met de leeflooncategorie
LivingWagesNotifications de dienst LivingWagesNotifications kadert in de uitwisseling van leefloonattesten tussen de OCMW’s en de POD Maatschappelijke Integratie
LivingWagesWithAmount de dienst LivingWagesNotifications laat toe de wijzigingen (mutaties) in leefloonsituaties mee te delen
ManageInscription Deze dienst laat toe om een persoon in te schrijven in het verwijzingsrepertorium van de KSZ voor een bepaalde hoedanigheidscode, een specifieke periode en een welbepaalde sector.  
ManagePerson Deze dienst laat toe om de personen in het KSZ-register aan te maken en te wijzigen
MedexOccupationalAccidentService de dienst MedexOccupationalAccident laat toe om een melding van arbeidsongeval in de overheidssector naar Medex te sturen (meegedeeld aan Fedris door de werkgever via de applicatie PUBLIATO), voor zover het slachtoffer onder de Medex-regelgeving valt