Documentatie

Diensten Description Document
HealthCareInsurance De dienst HealthCareInsurance laat toe om het recht op de verhoogde tegemoetkoming voor de sociaal verzekerde rechtstreeks online te raadplegen bij de ziekenfondsen. Voor meer informatie over deze dienst, gelieve contact op te nemen met de dienst Programma-, project- en klantenbeheer: External@ksz-bcss.fgov.be
HealthCareInsuranceService de dienst HealthCareInsuranceService webservice laat toe om à la carte informatieblokken op te vragen m.b.t. verzekeringsgegevens die door de ziekenfondsen (verzekeringsinstellingen) beheerd worden
HealthInsurance Dienst voor het raadplegen van het verzekerbaarheidsdossier
Hermes De bedoeling van het Hermes-project is het uitwisselen van de gegevens die noodzakelijk zijn voor het nemen van beslissingen inzake vaststelling van de pensioenrechten, in uitvoering van de reglementeringen die van toepassing zijn
HermesAmountPeriod Pensioenbedragen per periode  
HermesBestYear Jaren rustpensioen zelfstandige die voordeliger zijn dan de jaren rustpensioen werknemer voor het uit echtgescheiden werknemerspensioen  
HermesCareer Loopbaan  
HermesFamilyAmount Bedragen gezinspensioen / pensioen alleenstaande  
HermesFamilyRights Bedragen en soort voordeel  
HermesFileExists Controle van het bestaan van een pensioendossier  
HermesFileVerification Controle van het bestaan van een loopbaan voor de echtgenoot  
HermesFraction Loopbaanbreuk in kader van minimumpensioen  
HermesHasRetirement Controle van het bestaan van een rustpensioen  
HermesPublicRights Informatie over het recht  
HermesSalariedRights Informatie over het recht  
HolidayAttestation de dienst HolidayAttestation laat de raadpleging toe van de attesten inzake jaarlijkse vakantie van de arbeiders zoals meegedeeld door de vakantiefondsen    
I605 Integratie van een persoon in het personenrepertorium - zowel voorlopig als definitief - voor de betrokken sector met aanduiding van hoedanigheidscode en periode. Inschrijving vindt pas plaats indien de identificatiegegevens overeenstemmen met het INSZ. Dit bericht geldt als standaardbericht.  
I700 Aanvraag tot aanmaak van een isi+ -kaart en levering van de identificatiegegevens van de sociaal verzekerde ( INSZ, naam, eerste en tweede voornaam, geslacht, geboortedatum en adres).  
I706 Raadpleging van het SIS-kaartenbestand per INSZ. Alle kaarten die aan een INSZ uitgereikt werden in de gevraagde periode worden getoond  
I707 Raadpleging van het SIS-kaartenbestand per SIS-kaart. Alle detailinformatie van de opgegeven SIS-kaart wordt getoond  
IdentifyPerson Deze dienst laat toe om een persoon te identificeren en informatie over deze persoon te verkrijgen.  
IdentityDocumentService de dienst IdentityDocumentService laat toe om in het rijksregister de gegevens inzake identiteitsdocumenten te raadplegen
IncreasedAllowance Ce service génère un fichier batch XML avec le résultat d'un contrôle du droit à l'intervention majorée pour toutes les personnes qui dans le répertoire  des référence de la BCSS sont connues de l'assurance soins flamande à une certaine date de référence, normalement le 1er janvier de l'année de la demande
InscriptionService de dienst InscriptionService laat klanten toe om hun inschrijvingen in het personenrepertorium te raadplegen en aan te passen, met de mogelijkheid om een beperkte set van wettelijke gegevens te laten valideren bij het toevoegen van inschrijvingen
L020 Raadpleging van de periodes van arbeidsongeschiktheid of van moederschapsrust.