Documentatie

Diensten Description Document
A701,M Attest van het RSZ(PPO)-inschrijvingsnummer of het uniek ondernemingsnummer met de basisidentificatiegegevens van de werkgever en de beroepssector waarin de werkgever actief is.  
A800 Attest m.b.t. de sociaal verzekerden die in aanmerking komen voor een vermindering van de onroerende voorheffing.  
A820,L Raadpleging van de bestaande attesten, eventueel met historiek.  
A820,M Attest met de loon- en arbeidstijdgegevens.  
A850 Bericht aan de instellingen om een verandering in een aangifte van in- of uitdiensttreding mee te delen.  
A857 Gegevensstroom waarmee de uitgereikte nominatieve controlekaarten voor alle bouwvakkers meegedeeld worden.  
A908 Bijdragebons  
A909 Bijdragebons die uitzonderlijk worden doorgestuurd zonder integratiecontrole op het niveau van de KSZ vb. in geval van verbetering van attest dat op papier werd doorgestuurd waarvoor men de werkgever niet meer wil lastigvallen. Sleutel van doorgave is nummer papieren bijdragebon.  
A911 Elektronische doorgave aan het RIZIV van gegevens over papieren bijdragebons.  
A950 Bericht aan de instellingen om een verandering in een personeelsbestand mee te delen.  
C101 Consultatie van het Opvolgingsbestand attest gezondheidszorg gepensioneerden bij het Pensioenkadaster.  
CareerBreak de dienst CareerBreak laat de uitwisseling van gegevens inzake loopbaanonderbrekingen toe tussen de verschillende regionale diensten-integratoren en de RVA via de KSZ
CareNeedsNotifications de dienst CareNeedsNotifications is bedoeld om notificaties te verzenden om VSB toe te laten : 1) het recht op terugbetaling toe te kennen aan personen met een ernstige handicap die aangesloten zijn bij deze Vlaamse zorgverzekering 2) het basisondersteuningsbudget te betalen aan personen met een handicap jonger dan 26 jaar die recht hebben op een integratietegemoetkoming met minstens 12 punten autonomieverlies
CBSSPersonInfoGroupService de dienst CBSSPersonInfoGroupService laat toe om, op basis van het INSZ van een persoon, subgroepen van wettelijke persoonsgegevens van die persoon op te halen uit de KSZ-registers
3 types van opzoekingen zijn mogelijk: 1) actuele persoonsgegevens 2) historiek van de persoonsgegevens 3) de situatie van de persoonsgegevens op een bepaalde datum
CbssPersonService de dienst CbssPerson laat toe om, op basis van een INSZ of een fonetische opzoeking, in de KSZ-registers de persoonsgegevens van een persoon op te halen, nieuwe dossiers aan te maken, persoonsgegevens te wijzigen of vervangingsvoorstellen te doen
5 functionaliteiten zijn beschikbaar : 1) opzoeken op INSZ (searchPersonBySsin), 2) fonetische opzoeking (searchPersonPhonetically), 3) bijwerking persoonsgegevens in de KSZ-registers (update), 4) registratie van een nieuwe BIS-persoon (registerPerson), 5) vervanging van een INSZ van een BIS-persoon door een ander INSZ (replaceSsin)  
ChildBenefits de dienst ChildBenefits  laat toe de geregionaliseerde kinderbijslagdossiers te raadplegen
ConsultA036OfPCSA de dienst ConsultA036OfPCSA laat de raadpleging van het multifunctioneel attest bij de POD-MI toe
ConsultPensionRegister de dienst ConsultPensionRegister laat toe het pensioenkadaster te raadplegen
3 types van raadpleging zijn mogelijk: 1) de rechten, 2) de rechten + een minimum aan betalingsgegevens, 3) de rechten + een maximum aan betalingsgegevens  
DimonaConsultation de dienst dimona_consultation laat toe de DIMONA-gegevens bij de RSZ te raadplegen 
DIMONA_Mutations de dienst DIMONA_Mutations laat toe de Dimona-mutaties volgens de LDM-standaard (LotDeMessage) door te sturen naar de partners die Dimona-mutaties wensen te ontvangen
DmfaConsultationService de dienst dmfa_consultation laat toe de DmfA-database bij de RSZ te raadplegen 
EBoxMessage de eBoxMessage-diensten waarmee verzenders (organisatie, instelling) berichten kunnen publiceren of ter beschikking stellen aan burgers
EmployerAttestation Op basis van het RSZ(PPO)-inschrijvingsnummer of het uniek ondernemingsnummer kunnen de basisidentificatiegegevens van de werkgever opgevraagd worden en de beroepssector waarin de werkgever actief is. XSD-schema's EmployerConsultation (versie van 10/10/2006)
EmployerList Alfabetische opzoeking in het werkgeversrepertorium. Met deze raadpleging kan men op basis van de naam of het adres van een werkgever zijn RSZ(PPO)-inschrijvingsnummer of uniek ondernemingsnummer achterhalen.
EnterpriseRegister het doel van de dienst EnterpriseRegister is het ophalen van wettelijke informatie bij de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)