Documentatie

Diensten Description Document
A024 Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde dagen voor afwezigheid in het kader van pleegzorgen  
A036 Attest tot bewijs van het statuut van rechthebbende op het leefloon, een equivalent leefloon of een maatschappelijke hulp.  
A037,M Gegevensstroom waarmee de uitbetalingsinstellingen de periodes van inactiviteit wegens tijdelijke werkloosheid meedelen aan het netwerk van de sociale zekerheid.  
A038,L Raadpleging van de attesten met betrekking tot de jaarlijkse vakantie van arbeiders zoals meegedeeld door de vakantiefondsen.  
A038,M Gegevensstroom voor de mededeling van de attesten met betrekking tot de vakantiedagen en het vakantiegeld door de vakantiefondsen. 
A039 Gegevensstroom waarmee de RVA tweemaal per maand alle genomen beslissingen meedeelt aan de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling en aan het IBFFP, alsook gegevens voor de actieve begeleiding en opvolging van de werklozen.  
A041 Doorsturen van de informatie die nodig is om een gratis abonnement voor De Lijn aan te maken en te bezorgen.  
A044 De verzekeraars arbeidsongevallen geven via het FAO maandelijks de periode(s) van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door, alsook het (de) percentage(s).  
A045 Het FBZ geeft maandelijks de gunstige beslissingen door (aard van de beslissing, de beslissingscode en het percentage).  
A052 Gelijkgestelde, al dan niet vergoede ZIV-dagen.  
A055 Attest waarmee de RVA aan de RSZ en/of de RSZPPO de personen opgeeft die op basis van hun leeftijd, werkloosheidsduur en/of scholingsgraad bij hun aanwerving het voordeel kunnen meedragen van een werkgeversbijdragevermindering  
A077 Attest deeltijdse werknemer met behoud van rechten in de werkloosheidssector.  
A080 Gegevensstroom waarmee de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling en het IBFFP tweemaal per maand aan de RVA gegevens meedelen voor de actieve begeleiding en opvolging van de werklozen.  
A082 / T082 Gegevensstroom met betrekking tot de statistieken van de werkloosheidssector.  
A090,Z Gegevensstroom waarmee de RVA via de KSZ de informatie i.v.m. inhoudingen op brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen en uitkeringen tijdskrediet meedeelt aan de RSZ / RSZPPO in het kader van het Generatiepact.  
A091,Z Gegevensstroom waarmee de RVA via de KSZ de bedragen i.v.m. inhoudingen op brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen en uitkeringen tijdskrediet meedeelt aan de RSZ / RSZPPO in het kader van het Generatiepact.  
A101 Attest gezondheidszorg gepensioneerden.  
A200 Attest waarmee de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling meedelen dat een jonge werkzoekende de voorwaarden vervult voor het behoud van het recht op kinderbijslag.  
A415 Gegevensuitwisseling m.b.t. buitenlands verzekerden ten behoeve van VSB.  
A417 Gegevensstroom betreffende de betaling van werkloosheidsuitkeringen  
A424 Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft van de Belgische gezondheidszorg.  
A651 Attest voor de aanvraag van verhoogde kinderbijslag voor een kind met een handicap.  
A652_01 Attest tot bewijs van de medische vaststelling voor een kind met een handicap.  
A652_02 Attest waarmee het statuut "volledig dossier" of de beslissing (medische vaststelling of medisch administratieve verwerping) wordt meegedeeld naar aanleiding van een aanvraag tot verhoogde kinderbijslag voor een kind met een handicap.  
A701,L Op basis van het RSZ(PPO)-inschrijvingsnummer of het uniek ondernemingsnummer kunnen de basisidentificatiegegevens van de werkgever opgevraagd worden en de beroepssector waarin de werkgever actief is.