Charter van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor een klantvriendelijke overheid

In haar bestuursovereenkomst heeft de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zich ertoe verbonden het Handvest van 4 december 1992 met betrekking tot de gebruiker van de openbare diensten na te leven. Deze tekst legt aan de overheidsdiensten de verplichting op om het publiek een kwalitatief hoogstaande dienst te verlenen, die verricht wordt binnen een democratisch rechtskader, waarbij de kwaliteit gegarandeerd wordt door doorzichtigheid, soepelheid en rechtsbescherming, teneinde het vertrouwen van de gebruiker in de overheid te vergroten.

Aangezien het voormelde Handvest al meer dan 13 jaar oud is en er nog mogelijkheden zijn om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, heeft de Ministerraad op 23 juni 2006 een model van charter voor een klantvriendelijke overheid goedgekeurd. Het doel van deze nieuwe tekst is om een aantal nieuwe principes van goede openbare dienstverlening toe te voegen aan de principes uit het Handvest van 1992, de burgers en ondernemingen in te lichten over de vele initiatieven die op federaal niveau genomen worden en ten slotte moet de tekst dienen als een aansporing om verder te gaan op de ingeslagen weg.

Aangezien de openbare instellingen van sociale zekerheid beantwoorden aan kwaliteitsnormen die veel verder gaan dan de minimale normen die opgesomd zijn in het model van charter voor een klantvriendelijke overheid en in het Handvest van 1992, heeft het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid iedere instelling uitgenodigd om een eigen charter op te stellen teneinde het hoge niveau van openbare dienstverlening die haar kenmerkt te promoten.

Rekening houdend met de veeleisendheid die de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid op dat vlak aan de dag legt, wenste ze een van de eerste instellingen van sociale zekerheid te zijn die over een charter voor een klantvriendelijke overheid beschikt, waarmee zij de proactiviteit, de kwaliteit en de doeltreffendheid van de diensten die zij rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar klanten (burgers, ondernemingen of verenigingen en actoren van de sociale sector) verleent in het licht wil stellen.

De tekst van het charter van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor een klantvriendelijke overheid komt tegemoet aan deze ambitie.

Charter van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor een klantvriendelijke overheid.

Tekstversie van de Charter van de KSZ